Meerpaal 22, 1273 KN Huizen

info@keemsocialmediatrainingen.nl

www.keemsocialmediatrainingen.nl

KvK Hilversum: 56032404

BTW nummer: NL042374662B01

 

Algemene voorwaarden

voor het leveren van diensten door Keem Social Media Trainingen. Opgemaakt maart 2015.

 

Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

Keem Social Media Trainingen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Hilversum onder nummer 56032404, levert diensten op het gebied van Social Media: consultancy, workshops, trainingen.

Keem Social Media Trainingen verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van derden. Keem Social Media Trainingen kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Keem Social Media Trainingen heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s).

De opdrachtgever is, tenzij andere schriftelijke afspraken met Keem Social Media Trainingen zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de diensten door Keem Social Media Trainingen.

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Keem Social Media Trainingen haar diensten verleent.

De opdrachtgever en klant/cliënt kunnen dezelfde zijn.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Keem Social Media Trainingen.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Keem Social Media Trainingen behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

Artikel 3. Opdrachtverlening

Offertes van Keem Social Media Trainingen zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Keem Social Media Trainingen is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Keem Social Media Trainingen zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Keem Social Media Trainingen te leveren diensten eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Keem Social Media Trainingen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Keem Social Media Trainingen, dan wel door het akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.

Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Keem Social Media Trainingen uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Keem Social Media Trainingen, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Keem Social Media Trainingen een aanvang is gemaakt.

 

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Keem Social Media Trainingen de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

 

Artikel 5. Inspanningsverplichting

Keem Social Media Trainingen zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Keem Social Media Trainingen niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

 

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

Alle door Keem Social Media Trainingen gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Keem Social Media Trainingen uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door Keem Social Media Trainingen. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever toch het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan Keem Social Media Trainingen verschuldigd.

Indien een deelnemer/cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van Keem Social Media Trainingen, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden aan opdrachtgever toch de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Keem Social Media Trainingen nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Keem Social Media Trainingen daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Keem Social Media Trainingen op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met een internetaansluiting.

Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Keem Social Media Trainingen.

 

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

In de offerte van Keem Social Media Trainingen staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Keem Social Media Trainingen voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht.

De door Keem Social Media Trainingen opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan Keem Social Media Trainingen te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte. De verschuldigde BTW staat ook expliciet vermeld op de offerte, evenals andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten.

 

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

Het honorarium van Keem Social Media Trainingen en de door haar aan de opdrachtgever berekende kosten, worden door Keem Social Media Trainingen steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Keem Social Media Trainingen kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis factureren.

Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Keem Social Media Trainingen over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Keem Social Media Trainingen worden opgeschort, dit zonder dat Keem Social Media Trainingen daardoor jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Keem Social Media Trainingen in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Keem Social Media Trainingen of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Keem Social Media Trainingen te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan Keem Social Media Trainingen, dan is Keem Social Media Trainingen gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.

Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na bevestiging door Keem Social Media Trainingen. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Keem Social Media Trainingen gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

 

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Keem Social Media Trainingen niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Deelname aan workshops:  

 • Annuleren van deelname aan de workshop zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop.
 • Annuleren van deelname aan de workshop binnen 72 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de workshop.

Deelname aan events:

 • Annuleren van deelname aan het event zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan het event.
 • Annuleren van deelname aan het event binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan het event.                             
 • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van het event vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten).

In company workshops of presentaties:

 • Annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie.
 • Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie.

Presentatie of workshop in beheer van opdrachtgever:

 • Annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie.
 • Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie

Coachtrajecten/deelname mastergroepen:

 • Annuleren van deelname aan het traject/mastergroep zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname.
 • Annuleren van deelname aan de Mastergroep/coachingstraject binnen 14 dagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de mastergroep/coachingstraject.

Consultancy:

 • Annuleren van gereserveerde uren binnen 48 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

In company trajecten:

 • Na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

 

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

 

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij bekend gemaakt te worden.

Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Keem Social Media Trainingen toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaats gevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

Keem Social Media Trainingen  mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevraagd. Keem Social Media Trainingen houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Keem Social Media Trainingen en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Keem Social Media Trainingen geleverde zaken en/of diensten.

Daarnaast is Keem Social Media Trainingen nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Keem Social Media Trainingen rust ter zake slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 5)

 

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Keem Social Media Trainingen voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Keem Social Media Trainingen. Datzelfde geldt ook voor de door Keem Social Media Trainingen uit te brengen (tussen- en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Keem Social Media Trainingen, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 15. Geheimhouding

Keem Social Media Trainingen is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever bekend is geworden. Keem Social Media Trainingen houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

 

Artikel 16. Bijzondere Bepalingen

Keem Social Media Trainingen behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Keem Social Media Trainingen.

Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter